Edukacyjny przegląd finansowy #09 – kwiecień 2019

Edukacyjny przegląd finansowy #09 – kwiecień 2019

Pierwszego dnia miesiąca publikuję wpis, w którym zbieram dla Ciebie ciekawe i ważne linki oraz krótkie streszczenie najważniejszych wydarzeń w finansach i/lub gospodarce z poprzedniego miesiąca, które z mojego punktu widzenia, mogą mieć wpływ na Twoją wiedzę finansową. Wiesz… chodzi mi o to, żeby być na bieżąco z wydarzeniami lub finansowymi trendami. Zależy mi, aby przytaczać tu nie tylko linki i wydarzenia, które miały miejsce w danym miesiącu, ale dodatkowo okraszać je w krótkie edukacyjne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że ten cykl przypadnie Ci do gustu.

Jeśli zechcesz, o nowych wpisach mogę przypominać Ci mailowo. Wystarczy zapisać się na newsletter. W prezencie i podziękowaniu odbierzesz darmowego ebooka, o tym w jaki sposób wprowadzić swoje dziecko w meandry domowego budżetu.



A teraz przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ze świata pieniędzy i nie tylko – z kwietnia.

  1. Jak nowe technologie zmienią nasze życie? Niektóre już w 2020 r.

Wszystko wskazuje na to, że za kilka lat nasze życie zmieni się nie do poznania. Technologia wkracza pod strzechę wielkimi krokami. Warto więc wiedzieć co nas czeka.

Najciekawsze prognozy dla konsumentów:

• inteligentny dom – coraz częściej będziemy zaopatrzać się w różnego rodzaju czujniki oraz inteligentne urządzenia, które będą się ze sobą komunikować i działać pod dyktando naszych zegarków,
• platformy streamingowe – coraz częściej będziemy kupować usługi w formie subskrypcji i rezygnować z usług np. płatnej telewizji,
• inteligentne zegarki – coraz częściej będziemy używać zegarków, spełniających różnorakie funkcje, np. będą monitorować nasze zdrowie, będą włączać lub wyłączać światło, gdy będziemy zbliżać się do domu, będziemy otrzymywać na nie informacje o wydarzeniach, które odbywają się w ich pobliżu,
• sztuczna inteligencja – będzie tworzyć np. muzykę,
• e-sport – stanie się potężnym biznesem
• rozwój interfejsów głosowych – do 2024 r. 70% interakcji z urządzeniami inteligentnego domu będzie się odbywać poprzez interfejsy inne niż ekrany dotykowe, np. poprzez słowa lub gesty.

Więcej tutaj.

  1. Nowelizacja prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka

W marcu tego roku aż 723 osoby fizyczne złożyło wniosek o upadłość konsumencką, a więc ogłosiło bankructwo. To jak do tej pory rekord. Również pierwszy kwartał tego roku był rekordowy. W ciągu 3 miesięcy opublikowano 1930 ogłoszeń o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni.

Przez niewypłacalność rozumiemy stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę kredytów. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

• oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli ,
Aktualnie warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli.

• druga funkcja windykacyjna (odzyskanie)
W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który: [a] dokonuje spisu całego majątku konsumenta; [b] weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia; [c] spienięża majątek konsumenta; [d] uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

W tym roku przewidziano nowelizację prawa upadłościowego, która przewiduje możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem zawartego układu,

Kolejną zmianą która ma usprawnić procedurę upadłościową jest rezygnacja z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. A więc ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności a nie ocena zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia.

Ponadto zgłoszenia wierzytelności mają być składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka w miejsce aktualnie obowiązującego sytemu, w którym zgłoszenia składne są do sądu, a następnie przekazywane syndykom, co w praktyce wydłuża proces.

Poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości: tutaj.

  1. Powstała Rada Edukacji Finansowej

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów powołana została Rada Edukacji Finansowej. Jej głównym zadaniem będzie budowanie świadomości na temat finansów publicznych oraz upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o pieniądzach i finansach.

Szefową Rady została dyrektor generalna Ministerstwa Finansów Barbara Brodowska-Mączka. Minister finansów Teresa Czerwińska informowała, że resort otrzymuje wiele zapytań, które wynikają z tego, że ludzie czytający informacje resortu finansów po prostu nie rozumieją tej tematyki. „Pytają o to, co jest dostępne na stronie; dlaczego pytają? – bo widocznie nie potrafimy im tego wytłumaczyć”

Utworzono również Fundusz Edukacji Finansowej. Jego zadaniem będzie przeznaczanie środków na finansowanie edukacji finansowej, m.in. na: organizację kampanii edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa; opracowywanie strategii edukacji finansowej i monitorowanie jej realizacji; opracowywanie programów edukacyjnych i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających.

Więcej tutaj.

  1. Jak wyglądał rynek pracy w I kwartale 2019 r.

Według raportu „Monitor Rynku Pracy” poszukiwanie pracy zajmuje nam dziś około 2,3 miesiąca. Głównym powodem zmiany pracodawcy jest chęć rozwoju zawodowego. 79% badanych jest zadowolona z obecnie wykonywanych obowiązków.

Najczęściej pracę zmieniają robotnicy wykonujący proste prace fizyczne (35%) oraz kasjerzy, sprzedawcy lub pracownicy obsługi klienta (32%), najrzadziej przedstawiciele kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla (odpowiednio 10% i 19%).

4 na 10 uczestników badania pracuje poza miejscowością, w której mieszka. W miejscu zamieszkania pracuje 9 na 10 mieszkańców największych aglomeracji, a tylko co piąty mieszkaniec wsi (22%).

Niemal 2/3 badanych pracowników deklaruje, że dostaje informację zwrotną na temat wykonywanych obowiązków (63%)

ryzyko_utraty_pracy

Więcej tutaj.

  1. Rząd planuje likwidację OFE

W połowie kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia projektu likwidacji OFE. Uczestnicy funduszy będą mieli wybór: mogą zdecydować się na przekazanie środków OFE na prywatne indywidualne konta emerytalne albo ich oszczędności zostaną przekazane z OFE do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie uczestnikami OFE jest 15,8 mln osób.

Otwarte fundusze emerytalne mają zostać przekształcone w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Mają inwestować w akcje spółek giełdowych, a także w obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa.

Opłata przekształceniowa, czyli 15 procent pieniędzy zgromadzonych w OFE, będzie pobierana po przekształceniu OFE w IKE. By jej uniknąć, należy zadeklarować przeniesienie pieniędzy do ZUS-u.

Na koniec marca 2019 r. OFE miały łącznie 161 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Udział krajowych akcji w portfelu wynosił 78,6 proc. (126 mld zł), zagranicznych akcji 6,7 proc. (11 mld zł), instrumentów dłużnych 8,7 proc. (14 mld zł), a gotówki 6,0 proc. (10 mld zł).

OFE

Więcej tutaj.

  1. 2,5 mln Polaków wykupiło prywatne ubezpieczenie

W 2018 r. na prywatne ubezpieczenia zdrowotne Polacy wydali 821 mln złotych, rok wcześniej było to 679 mln. Jedno z badań wykazuje, że 60% respondentów chciałoby otrzymywać tego rodzaju benefit od swojego pracodawcy. 68% właścicieli małych firm nie oferuje swoim pracownikom dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, głównie z uwagi na wysoki koszt.

Więcej tutaj.

  1. Prognozy gospodarcze dla świata. Możliwe problemy fiskalne w Polsce

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował nowe szacunki gospodarcze dla świata. Globalny wzrost PKB został zrewidowany w dół o 0,2 pkt procentowego w porównaniu z prognozami z początku roku i ma wynieść 3,3 %.

Wzrost PKB Chin w 2019 r. oszacowano na 6,3%, we Włoszech 3,4%. Fatalnie sytuacja wygląda w Turcji, gdzie gospodarka kurczy się o 2,5%, inflacja wynosi 17,5%, a deficyt sektora finansów publicznych przekracza 3%. Nieciekawie jest także w Rumuni. Kraj rozwija się w tempie ok. 3%, jednak rozwój będzie obarczony olbrzymią nierównowagą zewnętrzną.

W Polsce wzrost PKB oszacowano na 3,8%, a inflacja nie powinna przekroczyć w najbliższych dwóch latach 2%, deficyt obrotów bieżących ma wynieść 1,1%. Niepokojące są szacunki dotyczące deficytu sektora finansów publicznych. W tym roku ma wynieść 2,2%, w przyszłym 3,1% PKB. Polsce groziłaby wówczas procedura nadmiernego deficytu.

Deficyt sektora finansów publicznych –

według polskiej ustawy o finansach publicznych to ujemna różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego. Dodatnia różnica stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych. Dochody i wydatki oraz deficyt lub nadwyżkę sektora finansów publicznych ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (źródło: Wikipedia).

Procedura nadmiernego deficytu – procedura postępowania w przypadku przekroczenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej określonych kryteriów dyscypliny budżetowej.

Procedura nadmiernego deficytu jest nakładana przez Radę UE na państwo członkowskie w przypadku niewypełnienia budżetowych kryteriów konwergencji (spójności), których wartości odniesienia dotyczą:

• 3 % dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego do produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych,
• 60 % dla stosunku zadłużenia publicznego do produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych.
Procedura określa kryteria, działania, harmonogramy i terminy, które stosują instytucje Unii Europejskiej przy podejmowaniu decyzji dotyczących nadmiernego deficytu oraz zasady postępowania przez państwo członkowskie, którego dotyczy prowadzona procedura. Państwo, którego deficyt został uznany za nadmierny, musi podjąć odpowiednie działania korygujące.

Polska była objęta procedurą nadmiernego deficytu w latach 2004–2008 i 2009–2015 (źródło: Wikipedia).

Więcej tutaj.

  1. Koniunktura konsumencka

Kwiecień przyniósł osłabienie humorów. Względem poprzedniego miesiąca pogorszeniu uległy zarówno bieżące, jak i przyszłe nastroje konsumenckie.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 1,0 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,2.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,5.


Wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik zaufania konsumentów, CCI (consumer confidence index) –
wskaźnik mierzący ufność konsumencką, wyrażany jako poziom optymizmu dotyczącego sytuacji gospodarczej przejawiającego się w wysokości oszczędności i wydatków konsumentów.

Wskaźnik bazuje na założeniu, że większa ufność konsumencka oznacza wzrost gospodarczy, który przekłada się następnie na większą ilość wydanych pieniędzy oraz wzrost konsumpcji. Niższa ufność spowoduje nadejście spowolnienia gospodarczego, przez co konsumenci są skłonni mniej wydawać. Głównym zadaniem wskaźnik jest wykazanie, że im większą ufność konsumenci mają w pozytywną sytuację gospodarczą, ich miejsca pracy i dochody, tym więcej wydają. Pogarszająca się ufność może tym samym sygnalizować rychłe pojawienie się problemów z gospodarką kraju (źródło: Wikipedia).

Więcej tutaj.

  1. Student i praca

8 na 10 polskich studentów ma na swoim koncie doświadczenie związane z zatrudnieniem, stażem lub praktyką. Ich oczekiwania finansowe zbliżone są do poziomu średniej krajowej. Niestety okazuje się, że na staż zgodny z odbieranym wykształceniem szanse ma jedynie niewielu.

Według raportu „Student w pracy 2019” jedną z największych bolączek polskich żaków pozostaje rozdźwięk pomiędzy kierunkiem nauki, a kierunkiem stażu czy pracy. Okazuje się, że większość respondentów, szczególnie wśród studentów zaocznych, podejmowała pracę poza branżą, z którą chciałaby związać swoje życie zawodowe.

Mediana zarobków polskich studentów wynosi 2000 zł netto. Ponad 18 proc. studentów zarabia mniej niż 1000 złotych. Około 30 proc. zarabia do 2000 zł. W grupie zarabiających 2000 – 3000 złotych znalazło się 30 proc. badanych. Zarobki na poziomie od 3000 do 4000 złotych deklarowało ponad 30 proc. studentów. Co ciekawe, co piąty żak zadeklarował, że może pochwalić się pensją w wysokości przekraczającej 4000 złotych. Za rok ponad połowa studentów chciałaby zarabiać jednak pomiędzy 3001-4000 zł netto, a za 3 lata – 5001-6000 zł „na rękę”. Preferowana mediana zarobków za 10 lat to 7001-8000 zł netto.

Więcej tutaj.

  1. Bezrobocie najniższe od 28 lat

W pierwszym kwartale obecnego roku na rynku pojawiło się 51 tys. ofert pracy. To o 41% więcej niż kwartał wcześniej. W lutym stopa bezrobocia wynosiła 6,1%.

Więcej niż co czwarty przedsiębiorca przyznaje, że ma problem ze znalezieniem pracowników niższego szczebla, co piąty narzeka na brak kandydatów na stanowiska średniego szczebla, a niespełna 10 proc. – wyższego szczebla.

Pierwszą piątkę najpopularniejszych branż w I kwartale 2019 r. tworzą: praca fizyczna, obsługa klienta, praca na produkcji, budownictwo, instalacje/ utrzymanie/ serwis. Wysoką, stabilną pozycję utrzymały administracja biurowa, doradztwo, nauka/ edukacja/ szkolenia, logistyka, inżynieria, IT – programowanie, elektronika/ telekomunikacja, sprzedaż, finanse, transport/ spedycja/ praca dla kierowców i praca na magazynie.

Więcej tutaj.

[fb_button]

Dodaj komentarz

Close Menu